Statut

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 05. Januara 2016.  Beogradu, usvojen je:


STATUT

Asocijaciija turističke privrede za plasman i promociju srpskog turizma u svetu
“InSrbija Turs”


Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.
Asocijaciija turističke privrede za plasman i promociju srpskog turizma u svetu -“InSrbija Turs”, /u daljem tekstu Udruženje/, je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti turizma – plasmana i promocije srpskog turizma u svetu i drugih sadržaja.


Ciljevi  Udruženja
 
Član 2.
Ciljevi Udruženja su: plasman i promocija konkretne turističke ponude Srbije u svetu i saradnja turističke privrede Srbije sa turističkim agencijama i tur operatorima u svetu.
U tom cilju najvažniji zadatak Udruženja jeste definisanje konkretnog turističkog proizvoda Srbije, formiranje Konzorcijuma turističke privrede Srbije za izradu turističke ponude Srbije koja će uvažavati realnost, specifične zahteve inostranog tržišta, određivanje datuma koji će se naći u ponudi svih prodavaca u svetu i određivanje sadržaja. Ostvarivanje tog zadatka značajno će se povećati dovođenje inostranih gostiju, punjenje aviona nacionalnog prevoznika, povećanje broja noćenja  i deviznog priliva zemlje.
Udruženje će takođe podsticati turističke agencije čiji su vlasnici poreklom iz Srbije da kreiraju osmišljene konkurentne inostrane turističke programe  na srpskom tržištu u cilju punjenja aviona domaćeg nacionalnog avio prevoznika „Er Srbije“.     

Član 3.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1. Okuplja privredne subjekte u Srbiji zainteresovane za plasman turističkog proizvoda Srbije u svetu;

2. Okuplja turističke agencije u svetu i druge privredne subjekte

3. Proučava inostrano turističko tržište i rezultate plasmana srpske turističke privrede

4. Predlaže nadležnim državnim, i društvenim institucijama mere za unapređenje plasmana srpske turističke privrede. Posebno sarađuje sa resornim ministarstvom zaduženim za turizam.

5. Neposredno sarađuje na unapređenju inostranog turizma sa Turističkim organizacijama Srbije, grada Beograda i gradova i opština Srbije. Takođe, neposredno sarađuje i sa Privrednim komorama Srbije, grada Beograda i regionalnim komorama, kao i sa strukovnom organizacijama turističkih agencija, hotelijera i ugostitelja.  

6. Kreira turistički proizvod Srbije i zajednički katalog i veb sajt sa osmišljenom turističkom ponudom

7. Radi na unapređenju saradnje sa drugim učesnicima u turističkom prometu – avio i autobuski prevoz, železnica, AMSS i druge organizacije
 
8. organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike profesionalnog razmenjivanja mišljenja o unapređenju receptivnog turizma.

9. sarađuje sa državnim institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i  inostranstvu koje se bave unapređenjem turizma

10. organizuje promotivne skupove u u zemlji i svetu na kojima predstavlja turističke potencijale Srbije.
 

Naziv i sedište

Član 4.
Naziv Udruženja je: Asocijacija turističke privrede za plasman i promociju srpskog turizma u svetu -“InSrbija Turs”
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association of the tourism industry for sale and promotion of Serbian tourism in the world – “InSerbia Tours“.
Skraćeni naziv je: „InSerbia Tours“
Udruženje ima sedište u Beogradu.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije i u svetu.


Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.
Član Udruženja može biti pravno i fizičko lice  koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, koje ispunjava postavljene uslove i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.
Članstvo u udruženju može biti u svojstvu:
- Osnivača udruženja
- Redovni članovi udruženja
- Pridruženi članovi
- Počasni članovi
Uslovi za sticanje članstva jeste da privredni subjekti uživaju ugled na tržištu i poverenje partnera i klijenata i da imaju pozitivno poslovanje.Takođe, da im nije izricana zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti, da nemaju neizmirenih obaveza i nerešenih sporova sa drugim poslovnim partnerima i putnicima u prethodnoj i tekućoj godini.

Član 6.
U cilju ostvarivanja napred navedenih ciljeva Osnivači udruženja se udružuju na način i pod uslovima definisanim posebnim Ugovorom.

Član 7.
Status Osnivača udruženja se može steći i naknadnim pristupom, posle osnivanja Udruženja, potpisivanjem Ugovora o pristupanju u Udruženje i prihvatanjem ostalih akata Udruženja.

Član 8.
Upravni odbor InSrbija Turs, na osnovu prethodno definisanih kriterijuma koji su posebnim dokumentom usaglašenii sa resornim ministrom za turizam, predlaže sticanje zvanja Promotera srpskog turizma u određenoj zemlji, regiji, gradu. Promoter aktom ministra stiče određena prava i obaveze.   

Član 9.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor  i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.  
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, neispunjavanja preuzetih obaveza, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi  Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.


Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 10.
Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) plaća članarinu i druge preuzete obaveze; Visinu pristupne i redovne članarine donosi Upravni odbor.
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Organizatori turističkih programa imaju obavezu da ispune sve zakonske uslove i da obezbede  kod nadležene institucije garancije za planirano putovanje u cilju zaštite interesa putnika.
Organizatori turističkih programa su odgovorni prema zakonu zemlje u kojoj privređuju, za eventualno neizvršavanje definisanih obaveza, kao i za nadoknadu štete koju su neizvršavanjem obaveza pričinili. Iamju obavezu da se striktno pridržavaju Uslova putovanja i da o njima blagovremeno upoznaju korisnike.     


Unutrašnja organizacija

Član 11.
Organi Udruženja su Skupština, Savet Asocijacije, Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor. Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora i Direktor udruženja u skladu sa ovlašćenjima koja mu prenesu.

Član 12.
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.
Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 13.
Savet Asocijacije je stručno telo satavljeno od eksperata za receptivni turizam koje svojim zaključcima daje predloge organima Asocijacije za unapređenje rada, prati i ocenjuje njihov rad i o tome podnosi izveštaj Skupštini. Članove Saveta čine predstavnici državnih, privrednih, društvenih i strukovnih organa i udruženja koja podržavaju rad Asocijacije za unapređenje receptivnog  turizma.   

Član 14.
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima najmanje 3 /tri/, a najviše 12 /dvanaest članova, koje bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4/četiri/ godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz redova svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika i direktora Udruženja.

Član 15.
Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika je ovlašćen  da, u otsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje, a Direktor da zastupa Udruženje i da potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 16.
Upravni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja   ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 17.
Upravni odbor iz redova dobrih poznavaoca poslova kojima se udruženje bavi postavlja nosioce izvršnih funkcija -  predsednike i članove stručnih radnih tela Udruženja i to:
- Konzorcijum za kreiranje domaćih programa
- Konzorcijum za keiranje inostranih programa
- Odbor za promociju turističke ponude Srbije – sa promoterima srpskog turizma u svetu i za saradnju sa međunarodnim organizacijama
- Odbor za saradnju sa medijima u zemlji i svetu

Upravni odbor imenuje predsednika i 2 člana Arbitraže koja rešava sporne situacije u komunikaciji članova Udruženja.  

Upravni odbor po potrebi može osnivati i druga stručna radna tela i imenovati pojedince za obavljanje odredjenih poslova.  

Član 18.
Direktor Udruženja rukovodi stručnim službama, organizuje njihov rad i pomaže u radu Radnim telima Udruženja.
Direktor zastupa Udruženje i ima finansijska i druga druga ovlašćenja koje mu odredi Upravni odbor, odnosno predsednik Upravnog odbora udruženja.   

Član 19.
Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.


Ostvarivanje javnosti rada

Član 20.
Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor, Direktor i PR Udruženja  se staraju o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem Interneta, veb sajta, internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 21.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Upravni odbor.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 22.
Udruženje pribavlja sredstva od pristupne članarine, članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.
Udruženje može pribavljati sredstava i od nadoknada za organizovanje promotivnih skupova posvećenih turizmu,  bavljenja komercijalnim poslovima, organizovanjem seminara i drugih manifestacija iz delatnosti poslova zbog kojih je organizovano.


Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 23.
Udruženje pribavlja sredstva obavljajući i privrednu delatnost – 7911, turističkih agencija.
Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.
Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Odgovornost za izvršavanje obaveza u pružanju turističkih usluga

Član 24.
InSerbija Turs je samo posrednik u pružanju turističkih usluga, a odgovornost za naplatu usluga je na prodavcu koji garantuje da će naplaćen iznos biti prosleđen svakom učesniku u pružanju turističke usluge. To praktično znači  da će adekvatan iznos sredstava za prevoz putnika odmah po naplati biti prosleđen prevozniku, deo za smeštaj hotelijeru, a deo provizije turističkoj agenciji i drugim učesnicima u pružanju usluge, što će biti regulisano posebnim ugovorom.
Odgovornost za realizaciju programa snosi organizator putovanja, koji po zakonu mora da ima osiguranje za svaki prodati aranžman, tako da ne postoji mogućnost da klijent bude oštećen. Svi detalji prodaje svakog aranžmana regulisani su uslovima organizatora svakog  putovanja i pružene usluge, a obaveze regulisane Ugovorom i Zakonima zemlje u kojoj je obaveza nastala.  


Saradnja sa drugima

Član 25.
Udruženje će u svom radu tesno sarađivati sa Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija Srbije – YUTA i srodnim organizacijama, a svoje organe zadužuje da uspostave međusobnu razmenu kolektivnog članstva, bez plaćanja članarine.

Član 26.
Udruženje će u svom radu tesno sarađivati sa resornim ministarstvom, državnim institucijama, turističkim organizacijama, komorama, drugim privredni asocijacijama, društvenim institucijama i drugima u Srbiji koji su neposredno ili posredno zainteresovani za razvoj turizma.

Član 27.
Osnivači udruženja,  koje po sastavu svog članstva koje čini široka mreža turističkih agencija širom sveta, čiji su vlasnici ili menadžeri poreklom iz Srbije, treba da postanu promoteri srpskog turizma u svetu i prodavci i posrednici u prodaji srpsog turističkog proizvoda i pratećih sadržaja.
 

Prestanak rada udruženja

Član 28.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja

Član 29.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.


Izgled i sadržina pečata

Član 30.
Udruženje ima okrugao pečat  na kojem je unutar pečata ispisano:  Asocijacija turističke privrede za plasman i promociju srpskog turizma u svetu-“InSrbija Turs” . U sredini  piše: „InSerbia Tours“ – Belgrade, Serbia.


Završne odredbe

Član 31.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 32.
Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja na osnivačkoj Skupštini udruženja.
 

Predsedavajući osnivačke Skupštine udruženja

Dipl.ek. Branko Krivokapić